deennlplesitfrcz

Kodex chování

Při zadávání zakázek na mezinárodní úrovni se zaměřujeme nejen na standardy kvality, ale také na sociální standardy. To je zvláště důležité, pokud jde o výrobu na rozvíjejících se  trzích.

Naše závazné kodexy chování vyžadují, aby se naši dodavatelé písemně zavázali dodržovat určité sociální standardy. COMCOPLAST používá nezávislé auditorské společnosti a nákupní agenty, jakož i kontroly prováděné našimi zaměstnanci v rámci pravidelných výrobních kontrol, aby ověřili dodržování těchto pravidel.

V COMCOPLAST očekáváme, že naši výrobci a jejich dodavatelé zavedou a implementují níže uvedené sociální a environmentální normy. COMCOPLAST je dále členem Business Social Compliance Initiative (BSCI) a také prodává produkty s certifikací GOTS a Fairtrade.

Obecně platí, že pokud jsou vnitrostátní právní předpisy, kodex chování a nelegislativní předpisy v rozporu, vždy platí nejvyšší standard.

Náš kodex chování obsahuje následující standardy:

Kodex chování

 

1. Dětská práce

Zaměstnavatel nesmí zaměstnávat osoby mladší než je zákonný minimální věk v dané zemi ani nesmí tolerovat jejich zaměstnání. Za žádných okolností nesmí být zaměstnávány osoby mladší 14 let.

Děti mladší 18 let nesmí být zaměstnány v noci ani v nebezpečné práci. Zaměstnavatel musí podpořit vyškolení mladých zaměstnanců.

                                         

2. Nucená práce

Zaměstnavatel nevyužívá ani netoleruje žádnou nucenou práci, včetně nevolnické práce a práce ve vězení.

 

3. Disciplinární opatření

Zaměstnavatel nesmí používat ani tolerovat žádné formy fyzického, sexuálního, psychologického nebo verbálního obtěžování nebo zneužívání.

 

4. Diskriminace

Zaměstnavatel nesmí diskriminovat nebo tolerovat diskriminaci vůči nikomu na základě barvy pleti, rasy, sociální třídy, národnosti, náboženství, zdravotního postižení, pohlaví, sexuální orientace, členství ve sdružení nebo politické příslušnosti, zejména pokud jde o jmenování, odměnu , školení, povýšení, propuštění nebo odchod do důchodu. Všichni zaměstnanci mají přístup k volným pracovním místům a k odborné přípravě s přihlédnutím k jejich odborné způsobilosti.

 

5. Odměna

Zaměstnavatel musí zajistit, aby byla vyplacena alespoň zákonná minimální mzda a aby vyplacená mzda byla dostatečná k pokrytí základních potřeb zaměstnanců. Všichni zaměstnanci musí být informováni o pravidelném začátku své pracovní doby, délce pracovní doby, odměně, nároku na dovolenou, ochraně proti propuštění a mateřské dovolené.

 

6. Pracovní doba

Pravidelná pracovní doba nepřesáhne 48 hodin týdně. Zaměstnavatel musí poskytnout alespoň jeden den volna na každé sedmidenní období.

 

7. Zdraví a bezpečnost

Zaměstnavatel musí zajistit pracovní prostředí (a případně ubytování), které je bezpečné a čisté a nepředstavuje žádné zdravotní problémy. Zaměstnavatel musí přijmout vhodná opatření, aby zabránil úrazům a škodám na zdraví, které mohou nastat v souvislosti s prací nebo provozem zařízení. Všichni zaměstnanci musí mít k dispozici čistá hygienická zařízení, přístup k čisté pitné vodě a hygienická zařízení pro skladování potravin. Veškeré práce týkající se nebezpečných věcí musí být prováděny v souladu s příslušnými bezpečnostními předpisy a pouze personálem, který prošel rozsáhlým školením.

 

8. Ochrana životního prostředí

Zaměstnavatel musí využívat přírodní zdroje co nejefektivněji, nakládat s nebezpečnými látkami způsobem šetrným k životnímu prostředí a správně likvidovat odpad a kontejnery.

 

9. Systémy řízení

Zaměstnavatel musí splňovat požadavky těchto norem, pravidelně kontrolovat jejich uplatňování a pravidelně sdělovat obsah těchto norem.

 

 

 

de-54-code-of-conduct.pdf
08.09.21, rozměr: 22,94 KB

ohne Titel

zum Seitenanfang