deennlplesitfrcz

Algemene bedrijfsvoorwaarden

AGB: Stand 12.04.2011
11.12.18, formaat: 40,04 KB


§ 1 Algemeen

1.1 Deze voorwaarden vormen de basis van alle contractrelaties tussen Comcoplast Comco Cooperation GmbH, als mede Comcoplast GmbH en de klanten voor de gehele tegenwoordige en toekomstige contractrelatie, ook als deze niet uitdrukkelijk in de context wordt genomen. Zij zijn voor de inhoud van de contractrelaties maatgevend, tot zover in de individuele overeenkomsten niets anders afgesproken is. Comcoplast GmbH spreekt een opname in de bedrijfsvoorwaarden van de klant tegen, deze treden enkel door een schriftelijke bevestiging door Comcocoplast GmbH voor het contract in werking.

1.2 De goederen worden uitsluitend in de van ons eveneens actuele aanbiedingen, uitvoeringen, verpakkingsinheden dan wel minimale hoeveelheden geleverd. Voor zover er niet anders afgesproken is, is de minimale afname de door onze leverancier afgesproken minimale afnamehoveelheid dan wel verpakkingseenheid.

1.3 Technische veranderingen in de zin van technische voortgangen, blijven voorbehouden. Veranderingen in  formaat, kleur en gewicht blijven in het kader van redelijke voorbehouden. Meer- of minderleveringen plus/minus 10%, bij drukopdrachten wettigen wij plus/minus 15% de koper niet te reclameren.

§ 2 Het sluiten van de overeenkomst

2.1 De offerte van Comcoplast GmbH is vrijblijvend. Een contract komt door de verstrekking van een opdracht van de klant middels een Comcoplast GmbH contractformulier en de schriftelijke bevestiging hierop door Comcoplast GmbH, door het ondertekenen van beide contractpartners of de daadwerkelijke terbeschikkingstelling van de opdracht door Comcoplast GmbH tot stand.

2.2 Wanneer gegevens over het assortiment verkeerd zijn, of dient men op minimale bestellingsafnamen te letten, dan leggen wij de klant een tegenaanbod  voor. Waarbij hij zelf bepalen kann of het aanneemt. Nemen wij een aanbod van een klant niet aan, dan delen wit eveneens aan de klant mede.

2.3 Alle aanbiedingen en diensten van Comcoplast GmbH staan onder voorbehoud van technische en bedrijfsmatige realiseerbaarheid.

2-4 Comcoplast GmbH kan het afsluiten van het contract in zijn geheel of gedeeltelijk weigeren (bijvoorbeeld bij het weigeren van de machtiging tot automatische afschrijving of de solvabiliteitstest) of ook indien gewenst derden met de prestatie inbreng belasten.

2.5 Het afsluiten van het contract geschiedt onder voorbehoud van de juiste en stipte zelfbelevering, dit voorbehoud geldt alleen voor het geval, dat wij met onze toeleverancier en congruente dekkingsaankoop gesloten en bij een verkeerde of niet-levering niet te waarnemen zijn.

2.6. Als duidelijk wordt, dat de bestelde waren niet beschikbaar zijn, behouden wij ons voor, van het contract af te zien. Wij informeren de klanten zo spoedig mogelijk over het niet bechikbaar zijn van de producten en zullen de inmiddels door de klanten geboden tegenprestaties zo spoedig mogelijk vergoeden.

§ 3 Prijzen

3.1 De prijzen zijn exclusief de wettelijke omzetbelasting.

3.2 De prijzen zijn inclusief verpakkingskosten vanaf de productielocatie dan wel het magazijn. Voor het geval dat voor de verzending franco huis levering of als spoed- expresbestelling gewenst is, zijn de meerkosten op rekening van de klant.

3.3 Alle benodigde gereedschappen, ontwerpen en cliché`s worden apart berekend.

§ 4 Levering

4.1 Alle leveringen geschieden enkel in opdracht, op kosten en op risico van de klant. Het risico van ondergang, verlies, verslechtering van de kwaliteit als ook het prijsgevaar gaan met het uitleveren van de waren en voor de uitlevering bestemde persoon over op de klant. Datzelfde geldt voor het gevaar van de vertraagde levering. Bij het zelf ophalen met het risico van de beschikbaarstelling van het laden op de klant over.

4.2 De keuze van het transportmiddel staat in het goedvinden van Comcoplast GmbH. Transportvezekeringen worden enkel op uitdrukkelijke schriftelijke instructie van de klant en op zijn kosten afgesloten.

4.3 Hoger geweld, in het bijzonder oorlog, brand, storm, gebruik en grond- en hulpstoffen, bedrijfstoringen zonder schuld en in het bijzonder stakingen en/of uitsluiting en andere zaken waarbij Comcoplast GmbH niet als verantwoordelijke omstandigheden, hier in het bijzonder foutieve en vertraagde zelfbelevering, uitval van de voorleverancier vanwege faillessement of vergelijkbaar, verkeersoponthoud en vergelijkbare gevallen als ook onafwendbare gebeurtenissen, geven ons het recht om van het contract volledig of gedeeltelijk terug te treden of de afgesproken leverhoeveelheid te verminderen of de leverdatum te verschuiven.

4.4 Deelleveringen blijven voorbehouden. Hogere kosten die ontstaan zijn door deellevering draagt Comcoplast GmbH.

4.5 Retourzungen mogen enkel met schriftelijke toestemming van Comcoplast GmbH plaatsvinden.

§ 5 Betaling

5.1 Comcoplast GmbH levert – onder voorbehoud van de regeling in de volgende zin- Naar wens de klant tegen rekening of onder rembours.  Comcoplast GmbH blijft het voorbehouden, de opdrachtafwikkeling onder rembours, deels vooruit betalen of volledig vooruitbetalen voor te nemen, eventueel geschiedt vooraf een conforme informatie aan de klant. 

5.2 Rekening zijn meteen zonder aftrek te betalen. Cheques en mutaties worden enkel ten dele aangenomen. In laatste geval enkel op afspraak.

5.3 Mocht de klant de betaling verzaken, dan is deze ter betaling van moratoire rente in de hoogte van 8%  via de faciliteitsrentevoet of basisrentevoet verplicht. Comcoplast GmbH houdt zich voor een hogere verzuimrente toe te wijzen en geldend te maken. De klant heeft het recht aan te te tonen dat Comcoplast GmbH door de vertraging geen, of een kleine schade ontstaan is. In ieder geval mag Comcoplast GmbH toch de wettelijke moratoire rente velangen.

5.4 Voor iedere aanmaning dient de klant €15,00 te betalen.

5.5 De klant kan enkel met dergelijke tegeneisen rekenen, die rechtsmatig zijn vastgesteld, onbestreden of bij Comcoplast GmbH erkend zijn, Een achterhoudingsrecht kann de klant enkel op basis van tegeneisen geldend maken, die gebasserd zijn op dezelfde contractverhoudingen.

§ 6 Waarborging

6.1 Comcoplast GmbH verricht naar haar keuze waarborg door bijstelling of  een vervangende levering. In het geval van een vervangende levering is de koper verplicht om de gebrekkige producten terug te geven.

6.2 Als het gebrek niet binnen de aangegeven termijn hersteld kan worden of de bijstelling of vervangende levering, vanwege andere reden als mislukt kan worden betracht, dan kan de klant kiezen voor korting op de factuur of terugdraaien van het contract. Van het mislukken van een bijstelling is eerst van uit te gaan wanneer Comcoplast GmbH genoeg gelegenheid gehad heeft tot bijstelling of een vervangende levering, zonder dat het contractueel vastgelegde succes behaald wird, wanneer de bijstelling of vervangende levering mogelijk gemaakt is, wanneer zij door Comcoplast GmbH geweigerd is of onaanvaardbaar vertraagd, wanneer de bevestigde twijfel met betrekking op de succes vooruitzichten bestaat of wanneer door onaanvaardbaarheid vanwefe abdere redenen voor ligt.
6.3

Duidelijke gebreken zijn bij Comcoplast GmbH in een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de waren aan te tonen. In andere gevallen is het geldend maken van de aanspraak op garantie uitgesloten. Voor de termijn behartiging  is een tijdige afwikkeling afdoende, de bewijslast is hierbij aan de klant.

6.4 De goederen zijn zonder verzuim, na aflevering op het ontbreken van gebreken en de compleetheid te controleren. De gebreken die hierbij ontdekt worden, moeten duidelijk bij Comcoplast GmbH aangetoond worden.  Wanneer de klant een tijdige onderzoeking of aantoning van de gebreken verzuimd, dan geldt de geleverde goederen als goedgekeurd, of er moet sprake zijn van gebreken de bij een onderzoek niet aan licht kwamen- Later ontdekte gebreken, moeten ook bij Comcoplast GmbH aangetoond worden, anders gelden de goederen ook als geaccepteerd en aangenomen.  De reclamatie dient schriftelijk te worden ingediend en de bewezen gebreken, dienen duidelijk omschreven te worden. In andere gevallen gelden overeenstemmend.de §§ 377 ff. HGB

6.5

In de handel gebruikelijke afwijkingen van monsters, kleur, eigenschappen, gewicht en vergelijkbare gevallen, blijven voorbehouden en zijn uitgesloten van de garantieprestatie. Verder kan levering van een bepaalde leveringen, tot 3% foutieve producten omvatten, die naar gelang de uitvoering niet in behandeling genomen worden.

6.6 Aanspraken op waarborg en schadeherstel verjaren een jaar na levering van de waren.

§ 7 Aansprakelijkheid

7.1 Behoudens de onderstaande regelingen is Comcoplast GmbH niet aansprakelijk, egaal uit welk rechtsmotief, voor de licht nalatige schending van plichten door de Comcoplast GmbH, haar wetmatige subsituten of medewerkers. Bij licht nalatige schending van de hoofdverplichtingen beperkt zich de aansprakelijkheid de hoogte van de typisch te voorziene schade. Voor licht verantwoordelijke,  veroorzaakte beschermingsrechtschendingen is Comcoplast GmbH niet aansprakelijk.

7.2 De bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor vervolgschaden.

7.3 De bovenvermelde aansprakelijkheidsbeperkingen, gelden niet in het geval van aansprakelijkheid zonder schuld. In het bijzonder aan de hand van de productaansprakelijkheidswet of bij schuldplichtige lichaam en gezondheidsschade.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 De goederen blijven tot aan de voledige betaling van alle vorderingen van goederenleveringen uit de gehele handelsverbinding, inclusief nevenvorderingen, vervanging van schade, aanspraak op innigen van cheques en mutaties, eigendom van Comcoplast GmbH. De klant dien de geleverede gehoden seperaat op te slaan en duidelijk te kenmerken. Het eigendomsbeding blijft ook enkel bestaan, wanneer enkele vorderingen van de verkoper in een lopende rekening worden opgenomen, van het saldo afgehaald worden en erkend zijn.

8.2 Wanneer het eigendomsbeding van de koper tot  een nieuwe veranderde zaak verbonden, vermengd of verwerkt zijn, dan geschiedt dit voor de Comcoplast GMBH, zonder dast deze hier toe verplicht wordt- Door de verbinding, mix of verwerking, verwervt de koper niet het eigendom van het product, aan de hand van §§ 947 ff BGB. Biij verbinding, vermenging of verwerking met de niet aan de verkoper behorende zaken, krijgt de verkoper rechten tot medeigenschap van het nieuwe hierop gebaseerde product naar verhouding van de factuurwaarde zijn eigendomsbeding over de gehele waarde van het product.

8.3 Voor zover de bedrijfsafwikkeling tussen de klant en Comcoplast GmbH een centraal gereguleerde plaats ingeschakeld is, die het delcredere overnemen, overhevelt Comcoplast GmbH het eigendom bij de verzending van de goederen aan de central gereguleerde plaats met uitgestelde voorwaarde met de betaling van het centraal gereguleerde. De klant is eerst na het betalen door de centraal gereguleerde vrij.

8.4 Doorverkoop en verdere verwerking is enkel na inachtneming van de volgende bepalingen berechtigd.

8.5 De klant mag de goederen onder voorbehoud enkel regelementaire bedrijven verkopen of verwerken en in hoeverre zich zijn vermogensverhouding niet naderhand verslechterd worden. De klant treedt hiermee de eis met alle nevenrechten van de verder verdere verkoop van de goederen onder voorbehoud, uitsluitend enkele saldo eisen aan de verkoper af. Als de goederen verbonden, vermengd of verwerkt werden, dan heeft Comcoplast GmbH hieraan in hoogte van zijn factuurwaarde een mede-eigendom verwerven, staat haar het recht van de koopprijsvordering  evenredig van de waarde van zijn rechten aan de waren toe. Heeft de klant zijn vordering in het kader van de echte factorings verkocht, staat de klant de aan zijn verkoopsopbrengst bedeelde waarde van de rechten van Comcoplast GmbH en de goederen van Comcoplast GmbH af. De klant is verplicht, om de factor van de  overdracht open te leggen. Wanneer hij met een vereffening van de rekening meer dan 10 dagen niet betaald of wanneer zich vermogensverhoudingen wezenlijk slechter worden. Comcoplast GmbH neemt deze overdracht aan.

8.6 De klant is, zolang hij zijn betalingsverplichtingen nakomt, er toe gemachtigd de afgestane vorderingen in te trekken. De intrekkingsvolmacht vervalt bij het niet betalen door de klant of bij wezenlijke verslechteringen van de vermogensverhoudingen van de klant. In dit geval wordt Comcoplast GmbH hiermee door de klant bevolmachtigd, de afnemer van de overdracht in kennis te stellen en de vorderingen zelf in te trekken.

8.7 Voor de invordering van de afgestane vorderingen, moet de klant de noodzakelijke inlichtingen mede delen en het controleren van deze inlichtingen toestaan. In het bijzonder heeft Comcoplast GmbH een belang bij een precieze specificatie van de hem toekomende vorderingen met naam en adres van de afnemer. Hoogte van de individuele vordderingen, rekeningsdatum etc. te overhandigen.

8.8 Als de waarde die voor de klant de bestaande waarborgen van lle vorderingen met meer dan 10% overstijgt, dan is Comcoplast GmbH op verlangen van de klant in zoverre tot de vrijgave van de waarborgen naar zijn keuze verplicht.

8.9 Warrantage of kredietbrieven van goederen onder voorbehoud als ook afgewezen vorderingen, worden niet toegestaan. Van warrantage dient men Comcoplast GmbH op aanvraag van de schuldeiser meteen in te lichten.

8.10 Als Comcoplast GmbH in uitoefening van haar eigendomsvoorbehoudrecht de geleverde waren terugneemt, dan ligt alleen het intrekken van het contract voor, wanneer Comcoplast GmbH dit nadrukkelijk uitlegt. Comcoplast GmbH kann zich uit de teruggenomen goederen onder voorhoud door onderhandse koop voldoen.

8.11 De klant berwaart de producten onder voorbehoud voor Comcoplast GmbH belangeloos. Hij heeft ze tegen de gebruikelijke gevaren zoals bijvoorbeeld vuur, diefstaal en water in de gebruikelijke omgang te verzekeren. De klant treft hiermee zijn eigen rechten op schadeloosstelling, die hem tegen beschadiging van de bovengenoemde zaken tegen verzerkeringsmaatschapijen en vervanging veprlichtenden toekomen. In hoogte van de factuurwaarde die met Comcoplast GmbH afgesproken wordt. Comcoplast Gmbh neemt de overdracht aan.

8.12

Alle claims als ook rechten van eigendomsbeding aan alle in deze bedingen vastgelegde uitzonderingen, blijven tot de volledige vrijstelling van eventuele verbintenissen (Cheque-wissel) die Comcoplast GmbH uit belang van de koper is aangegaan, bestaan. De kant is in het geval van punt 1 principieel toegestaan. Factoring voor zijn filialen uit te voeren. Hij moet echter voor het aangaan van eventuele verbentnissen, Comcoplast GmbH hierover informeren.

8.13 Als de klant failliet raakt, wordt tegen hem een failliet of surseancemotie ingediend, als hij zijn betalingen stop zet, biedt zijn schuldeiser een moratorium aan of wordt hij vanwege andere redenen betalingsonbevoegd, dan heeft Comcoplast GmbH het recht, de geleverde goederen, die nog in eigendom van Comcoplast GmbH zijn, zo spoedig mogelijjk terug te verlangen. Hierbij is Comcoplast GmbH gewettigd, de bedrijfsruimten van de klant te betreden. Tevens vervalt in deze gevallen het recht voor verdere afname van deze goederen onder voorbehoud.

§ 9 Gegevensbescherming

De opdrachtafwikkeling vindt plaats met behulp van een automatische dataverwerking.  Bij de bestelling ontvant de klant van Comcoplast GmbH een uitdrukkelijke toestemming te verwerken van de in het kader contractuele relaties bekend gemaakte gegevens in kader van het doeleinde van de contractrelatie, tot zover dit tot voor de  doorvoering of afwikkeling van het contract noodzakelijk is. 

§ 10 Overige regelingen

10.1 Voor het geval dat enkele bepalingen niet rechtsgeldig zijn of hun rechtswerking door een latere omstandigheid verliezen of voor het geval dat hierdoor een gat onstaat, zo wordt hierdoor de rechtswerking van de overige bepalingen niet geschonden. In plaats van van de ineffectieve contractbpealingen dan wel ter invulling van leemte, zal er een aangemeten regeling in werking treden, die zover rechtelijk em feitelijk mogelijk, als volgende geldt, zoals de contractpartijen het gewild hebben, tot hoever ze dit punt bedacht hadden.

10.2 Comcoplast GmbH kan de rechten en plichten uit het contract op een Derde oveerdragen. Deze klant is in dit geval voor de beëindiging van een contract gewettigd. De klant zelf kan de rechten en plichten uit het contract of ook enkel zijn aanspraak op de individuele prestaties hieruit alleen aan derden overhandigen, wanneer Comcoplast GmbH vooraf schriftelijk toegestemd heeft.

10.3 In de contractrelatie geldt uitsluitend het Duitse recht, de bepalingen van het UN-kooprecht zijn uitgesloten. Wanneer de klant in het handelsregister geregistreerd is, juridische persoon van het openlijke recht of publieksrechtelijke vermogen heeft of geen bevoegdheid van de rechter in Duitsland heeft, dan is Düsseldorf de plaats van levering en de rechtbank. Comcoplast  GmbH heeft echter ook het recht, een geding van uit de plaatstelijke rechtbank van de klant te voeren.

10.4  Verder gelden de overige gebruikelijke branche afspraken, in het bijzonder GKV-test en beoordelingsclausulen in de respectievelijk nieuwste uitvoeringen.

 

 

 

de-201-comcoplast-allgemeine-verkaufsbedingungen0412-1.pdf
08.09.21, maat: 40,04 KB

ohne Titel

zum Seitenanfang