deennlplesitfrcz

Gegevensbeschermingverklaring

 

1. Gegevensbescherming op een rij

Algemene mededelingen

De volgende mededelingen geven een eenvoudig overzicht, wat er met uw persoonsgebonden gegevens gebeurd, wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgebonde gegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunnen worden. Uitvoerige informatie over het thema gegevensbescherming vindt onder deze tekst uitgeschreven gegevensbescherming.

 

Gegevensbescherming op onze website

Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. Zijn contactgegevens kunt u in het colofon van deze website vinden.

Hoe registereren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden aan de ene kant verheven, omdat u ons deze mede deelt. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan, om gegevens die u in het contactformulier invoert.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dit zijn met name technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, bedrijfssysteem, of tijdstip van het bezoeken van de website). De registratie van deze gegevens vindt automatisch plaats, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verworven, om een foutloze beschikbaarstelling van de website te kunnen waarborgen. Andere gegevens kunnen ter analyse van gebruikersgedrag worden gebruikt.

Welke rechten heeft u met betrekking op uw gegevens?

U heeft altijd het recht een belangenloze inlichting over de afkomst, ontvangers en het doel van uw opgeslagen persoonsgebonden informatie te verkrijgen. Bovendien heeft u het recht, de bevoegdheid, afsluiting en het verwijderen van deze gegevens te verlangen. Hierover, als ook verdere vragen over het theme gegevensbescherming, kunt u ten alle tijden bij ons opvragen via het adres dat in de colofon staat weergegeven. Verder staat u een het recht voor het indienen van een klant bij de daar toe verantwoordelijke toezichthouder ter beschikking.

Bovendien heeft u het recht, onder bepaalde omstandigheden de restrictie van de verwerking van u persoonsgebonden gegevens te verlangen. Details hierover verkrijgt u bij de gegevensbeschermingsverklaring onder het lemma: „Recht auf restrictie en verwerking“.

 

2. Algemene mededelingen en verplichte informatie

De eigenaar van deze website neemt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgebonden gegevens vertrouwelijk en aan hand van de wettelijke gegevensbeschermingsvoorschriften als ook deze gegevensbeschermingverklaring.

Wanneer u deze website bezoekt, worden verschillende persoonsgebonden gegevens verheven. Persoonsgebonden gegevens zijn gevens waarmee u geïdentificeerd kan worden, de ter tafel liggende gegevensbeschermingsverklaring legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ze legt tevens uit hoe en met welk doel dit geschiedt.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht in het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) zekerheidsleemten kan vertonen. Een leemteloze bescherming van gegevens met toegang door derden is niet mogelijk.

Aanduiding van de verantwoordelijke partij.

De verantwoordelijke partij voor de gegevensverwerking op deze website is:

Comco Plast Comco Commercial
Cooperation GmbH Vertegenwoordigd door de directeuren: B.Sc., B.Com. Amiram Fried, Dipl.Kfm. Roland Wellms
Gneisenaustr. 11a
40477 Düsseldorf

Telefon: +49 2154 4868-0
E-Mail: info@comcoplast.de

Verantwoordelijke plaats is een natuurlijke of juridische persoon, die alleen of samen met andderen over de doelen en middelen van de verwerking van de persoonsgebnden gegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en dergelijken) een beslissing maakt.

Heroepeing van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkings rechshandelingen zijn uitsluitend met uw nadrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op ieder moment herroepen. Daartoe stuurt u een vormloze mededeling per e-mail naar ons. De rechtsgeldigheid van de tot herroeping geschiede gegevensverwerking staat los van de herroeping.

Heroepingsrecht tegen de gegevensverheffing in bijzonder gevallen als ook tegen directe mailing (Art. 21 DSGVO)

Wanneer de gegevensverwerking op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO plaatsvindt, heeft u ten alle tijden het recht, vanwege redenen, die zich berusten op uw specifieke situatie tegen verwerking van persoonsgebonden gegevens, een heroeping in te gaan, dit geldt ook voor een op deze bepaling beruste profiling. De bepaalde rechtsgrondslag, waarover de verwerking zich berust, kunt u uit deze gegevensbeschermingsverklaring halen.

Wanneer u een herroeping aangaat, zullen wij u getroffen persoonsgebonden gegevens niet meer verwerken, in het gevall dat wij dingende beveligingswaardige redenen voor de verwerking aan kunnen toen, die uw interesses, rechten en vrijheden overwegen of de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefening of verdediging van rechterlijke uitspraken (Herroeping op basis van Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Worden uw persoonsgebonden gegevens verwerkt, om directe mailing uit te voeren, dan heeft u het recht, op ieder moment tegenspraak tegen de verwerken van de betreffende persoongebonde gegevens met het doel, dit zot reclame te zenden, te herroepen. Dit geldt ook voor profiling, zolan het met dergelijke directe mailing in verbinding staat. Wanneer u dit tegenspreekt, worden uw persoonsgebonden gegevens, aansluitend niet meer voor direct mailing doeleinden gebruikt. (Herroeping aan hand van. 21 Abs. 2 DSGVO).

Het recht tot het indienen van een klacht bij het daartoe verantwoordelijk toezichtsorgaan.

In het geval van overtredingen tegen de DSGVO staan de betroffenen het recht tot het indienen van de klant bij een daartoe verantwoordelijk toezichtsorgaan, specifiek in de lidstaat waar u normalerwijs verblijft, uw werkplaats, of de plaats waar het moedwillige vergrijp plaatsvondt. Het recht tot indienen van een klacht bestaat onverminderd anders vormende beheerechtelijke of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht, gegevens die wij op basis van uw toestemming van een contract, geautomatiseerd verwerken, aan derde partij in een gangbare, machine  leesdbaar formaat over te laten handigen. Voor zover het de directe overdracht van de gegevens, andere verantwoordelijke verlangt, vindt dit enkel plaas, zover het technisch gezien te realiseren is.

 

SSL- bzw. TLS-Verschlüsselung SSL dan wel. TLS-encryptie

Deze pagina gebruikt vanwege veiligheidsoverwegingen en voor de veiligheid van de overdracht van vertrouwelijke inhouden, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die ons als eigenaar van de website stuurtm een SSL- danwel een TLS-encryptie. Een versleutelde verbinding herkent u eraan dat het adresbalkje van het browser wisselt van http://” naar https:// en het slot symbool in het browserbalkje.

Wanneer de SSL- dan wel de TLS-encryptie geactiveerd is, kunt u de gegevens die u aan ons dorgaat, niet door derden meegelezen worden.

Inlichtingen, afsluiting, opheffing en rectificatie

U heeft in het kader van de geldende wettelijke bepalingen, ieder moment het recht om een kosteloze inlichting te vekrijgen over uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens, hun herkomst en ontvangers voor het geval dat de gegevsnverwerking c.q. een recht op rectificatie, afsluiting of opheefing van deze gegevens. Verdere vragen hierover als ook verdere vragen over het thema persoonsgebonden gegevens kunt u ten alle tijden stellen aan de in de colofon aangegeven adres.

Recht op restrictie en verwerking

U heeft het recht de restrictie en verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te verlangen. Hierbij kunt u zich ten alle tijden bij het in de impressie aangegeven adres aan ons wenden. Het recht op restrictie van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

 • Wanneer u de juistheid van de bij ons opgeslagen persoongebonden gegevens betwist, hebben wij normaliter tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur hiervoor, heeft u het recht de restrictie van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te verlangen.
 • Wanneer de verwerking van uw persoongsgebonden gegevens onrechtmatig plaatst vindt/ plaatsgevonden heeft, kunt u in plaats van een verwijdering, een restrictie van de gegevensverwerking verlangen.
 • Wanneer wij uw persoonsgebonden gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze toch nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of geldend maken van gerechtelijke uitspraken, heeft u het recht om in plaats van de verwijdering, de restrictie van de verwerking van u persoonsgebonden gegevens te verkrijgen. 
 • Wanneer u een tegenspraak aan hand van Art. 21 Abs. 1 DSGVO aan gevorderd hebben , moet een uitwerking tussen u en onze belangen voorgenomen worden Zolang nog niet vaststaat, welke belangen overwegen, heeft u het recht de restrictie van de verwerking van uw personsgebonden gegevens te verlangen.
 • Wanneer u de verwerking van uw personsgebonden gegevens in te perken hebben, mag u deze gegevens – van uw opslag afgezien – Nu met uw goedvinden oft er geldend maken, uitoefeningen of verdediging van rechterlijke aanspraken of ter beveiliging van rechten van andere natuurlijke of juridische personen of vanwege redenen van belangrijke, openbare interesse in de Europese unie of een lidstaat van de EU verwerkt worden.

 

Tegenspraak, tegen reclame E-mails

Het gebruik in het kader van de colofplicht, geopenbaarde contactgegevens ter overdracht van de niet uitvoerig, aangevorderde reclame en informatiemateriaal wordt hiermee tegengesproken. De eigenaar van de pagina`s vernemen uitdrukkelijk gerechtelijke stappen in het geval van ongewenste toezending van reclameinformatie, bijvoorbeeld d.m.v. spam e-mails.

3. Gevolmachtigde voor de gegevensbeveiliging

Wij hebben voor ons bedrijf een gevolmachtigde voor de gegevensbeveiliging aangesteld:

JURANDO GmbH
Dr. Dennis Werdner
Rathausplatz 21
58507 Lüdenscheid

Telefoon: 0049 2351 66854-37
E-Mail: datenschutz@jurando.de

4. Gegevensregisteratie op onze website.

Server-Log-bestanden

De provider van de websites verheft en slaat informatie op in de zogenaamde Server-Log-bestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Browsertype en Browserversie
 • Gebruikte bedrijfssysteem
 • Referrer URL
 • Hostname van computer waarmee de website bezocht is
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

 

Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log-Dateien, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:

 • Browsertyp und Browserversion
 • verwendetes Betriebssystem
 • Referrer URL
 • Hostname des zugreifenden Rechners
 • Uhrzeit der Serveranfrage
 • IP-Adresse

Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet voorgenomen.

De registratie van deze gegevens vindt plaats op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. De websiteeigenaar heeft een rechtmatige interese aan een technische foutloze weergave en optimalisatie van zijn website. Hiertoe moeten die Server Log Files geregistreerd worden.

Contactformulier

Wanneer u ons per contactformulier aanvragen verstuurd, worden uw gegevens op het aanvraagformulier inclusief de door u aangegeven contactgegevens voor het verwerken van de aanvraag en voor het geval van aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder u toestemming verder.

De verwerking van de in ons contactformulier aangegeven gegevens, vindt vandaar uitsluitend plaats op basis van uw toestemming  (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).  

U kunt deze toestemming ten alle tijden herroepen. Daar toe zijn een voormloze mededeling per e-mail aan ons afdoende. De rechtsgeldigheid die tot aan de wederverkoop geregistererde voortgangen in de gegevensverwerking. De tot de herroeping plaatstgevonden voortgangv an de gegevensbewerking, komt niet voor een herroeping in aanmerking.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, tot u ons opdracht gegeven heeft, uw gegevens te wissen, u geen toestemming heeft gegeven, uw gegevens op te slaan of als het doel van de gegevensverwerking wegvalt (Bijvoorbeeld na een afgesloten verwerking van uw aanvraag). Dringende wettelijke bepalingen, in het bijzonder bewaartermijnen, blijven onaangetast.

 

 

Aanvragen per e-mail, telefoon of per fax.

Wanneer u ons per e-mail, telefoon of telefax contacteert, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortkomende persoonsgebonden gegevens (naam, aanvraag, etc.) gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag die bij ons opgeslagen en verwerkt wordt. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming verder.

De verwerking van deze gegevens gebeurd op basis van Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, voor zover uw aanvraag met de verwezenlijking van een contract samen hangt of als het  door de doorvoering van maatregelen voor het tot stand komen van een contract, mocht dit noodzakelijk zijn. In alle andere gevallen berust de verwerking op uw toestemming (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) en/of op onze gefundeerde belangen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO), omdat wij een gefundeerd belang hebben aan een effectie verweking van de door ons opgestelde aanvragen.

De door u per contactformulier doorgestuurde gegevens blijven bij ons, tot u ons de opdracht geven, deze te wissen. Uw toestemming voor het opslaan herroepen, of wanneer het doel van de gegevensopslag vervalt. Dwingende wettelijke bepalingen, in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen, blijven onaangetast.

5. Plugins en Tools

Google Maps

Deze website gebruikt via een API, de kaartendienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk, om u IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt in de regel aan server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps geschiedt in het belang van een aansprekende weergave van onze online aanbod en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons op onze website aangegeven plaatsen. Dit stelt een gefundeerde interesse in het geval van Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO voor.

Meer informatie met omgang van gebruikersgegevens, vindt u in de gebruikersbeschermingverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

 

ohne Titel

zum Seitenanfang